Chỉ vì vậy thôi sao?

Word count: 3425

Summary: Harry trở về nhà để thấy căn bếp của mình tan tành như chiến trường.

Continue reading “Chỉ vì vậy thôi sao?”

Advertisements